KONDISYON ADMISYON

  • Rete disponib anliy oubyen fizikman, pandan tout 5 jou (2 jou anliy, 3 jou prezansyèl) pwogram nan
  • Genyen yon òdinatè pou w kode ki reponn ak kritè sa yo > 4 GB RAM minimòm. > 2 GB ki disponib pou piti pou kapasite > Ekran ki 1280 x 800 pou rezolisyon.
  • Konn kode nan yon langaj POO deja, tankou Dart, Kotlin, Java, JavaScript, C++, C#, ak lòt ankò

KIBO SESYON PREZANZYEL YO AP FET

Sesyon prezansyèl yo, ki ap dire 3 jou (Vandredi 8 avril jiska dimanch 10 avril) ap fèt nan lokal Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haiti (ESIH). Adrès la se: 29, 2e riyèl Nazon (Pòtoprens). Ou kapab swiv direksyon an sou map Google la nan lyen sa.

Moun ki pa ka prezan fizikman, ka toujou swiv kou Flutter a anliy nan lyen sa. Kou sa konplete tout leson yo.

KONBYEN MOUN KI AP PATISIPE

Nou ap seleksyone 30 jiska 35 moun. Seleksyon an ap fèt sou kalifikasyon chak moun ki konn kode deja.

KI BAZ OU DWE GENYEN

Chak moun ki aplike dwe konn kode deja nan yon langaj pwogramasyon. Pwogramasyon ki oryante objè, se lesansyèl pou w kapab fè devlòpman aplikasyon ak Flutter.

KOMAN FOMASYON AN AP FET

Fòmasyon an ap fèt, baze sou silabis sa, aprè chak chapit nou kouvri, nap gen yon travay pratik pou nou fè.

KISA WAP GEN POU W APRANN

Bootcamp sa ap aprann ou kreye yon aplikasyon mobil, konekte li ak yon API, yon baz done, epi mete li sou Apple Store, oubyen Google Store ak plis ankò.

Aprè w fini nan bootcamp sa, wap gen tout konpetans pou w kreye pwòp aplikasyon mobil ou epi evolye antanke devlopè aplikasyon mobil. Pou w fini pwogram sa, ou ap gen pou w fè yon pwojè pwofesyonèl pou w boukle kisis la.

ESKE AP GEN SETIFIKA

Wi, tout aplikan ki fini yo ap jwenn yon Sètifika nan men Code9Haiti.

KOMAN OU KA PEYE

Ou ka peye dirèk sou platfòm nan lyen kou a anliy. Oubyen w ka peye ak Moncash, nan nimewo 38747485 sou non Lub Lorry LAMYSERE + frè Moncash la ki se 105 goud. Ou ka peye ak Paypal tou nan https://paypal.me/lublorry

KIYES KI SPONSORIZE BOOTCAMP SA

Bootcamp sa sponsorize pa Ecole Superieure d'Infotronique d'Haiti, Bedimart ak kèk lòt donatè tou

KALANDRIYE BOOTCAMP LA

enter image description here