Anpil moun itilize Webcam òdinatè yo pou fè apèl videyo, anrejistre videyo, fè foto... Anpil platfòm ofri sèvis pou w fè apel videyo. Nan youn nan ka m sot site la yo, w ap wè ti limyè ki rele LED la, li limen pou di w ke kamera aktive, imaj ou kòmanse filme.

Men, konnen ke li posib pou kèk lojisyèl malveyan chape poul yo devan endikatè sa a ki rele LED la. Lojisyèl sa yo aktive kamera san LED la pa konnen, nan ka sa pa gen okenn limyè ki limen ki pou di w sa. Gen moun ki fè rechèch sou sa an 2013. Lè sa a, tès la te fèt sou yon MacBook, e sa te reyisi pwouve ke espyonaj ka fèt konsa.

POUKISA LI GEN DANJE

Lè w viktim de yon bagay konsa, se videyo w k ap anrejistre yon kote san w pa konnen, e lè w pa konnen ke gen moun ki ap espyone w, vi prive w ekspoze. Se pa sèlman videyo, son an tou ap pwopaje tou paske mikwo a, ap ouvri kanmèm. Ou ka viktim, si òdinatè w toujou branche sou entènèt, si li toujou ouvri. M ap ba nou yon ekzanp de kote sa ka vrèman gen danje e gen moun ki viktim de li:

Ou ak madanm ou,oubyen mari w nan chanm nou, tout entimite n deyò si
toutfwa ou ta gen yon òdinatè nan chanm nan ki branche ak entènèt, ki ouvri.

KÒMAN W KA PWOTEJE W DE SA

Mwen p ap di ou pa kite òdinatè w ouvri, ni m p ap di w pa branche sou entènèt. Men mwen ap di w , kamera sa a, li ka sèlman itilize sèlman lè w bezwen l. Sa m vle di se: toujou bouche/kache kamera w si tout fwa ou pa ta renmen entimite w vyole, e itilize l sèlman lè w bezwen li.

Atansyon ak LED kamera nan odinatè w. Gade direktè Facebook la Mark Zuckerberg, swiv pi pre pou w wè, w ap wè li bouche ni kamera ni mikwo òdinatè a.

enter image description here

Tout sa se pou m di nou ke gen danje nan sa. Eske w panse gen yon bagay nou manke? Ou ka tweet oubyen tag nou sou @Code9Haiti.