Wow, amazing!!! PRIKAL is available - A tool to generate the estimated cost for your architecture solution.... Learn more.

Aprann ak metrize konsèp algorit

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode a. Nan plis ka, yon pwogramè ale sou papye li fè algorit sa l pral fè a (Nan lang moun ka konprann paske algorit gen sen...

Tags : Programming
Duration : 21 days
Views : 690
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: Free


Enroll Sessions
About the course

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode a. Nan plis ka, yon pwogramè ale sou papye li fè algorit sa l pral fè a (Nan lang moun ka konprann paske algorit gen sentaks pwòp a li menm), lè l fini, li kòmanse kode li nan langaj machin.

What you will learn

Avèk kou sa, ou pral konnen sentaks bazik pou w esplike yon machin kòman l dwe rezoud yon pwòblem nan plas ou. Ou pral kapab di l kòman l dwe pwosede. Kou sa pral ede w fòmalize rezònman w byen

Skills you will acquire
  • Nosyon baz pou algorit
  • Tout tip done yo ak lyen ki gen ak machin nan.
  • Nome ak enstansye varyab
  • Esktrikti fondamantal nan algorit
  • Kondisyon
  • Entwodwi algorit nan yon langaj pwogramasyon
Course requirements

Omwen gen yon laptòp pou w sèvi ak lojisyèl yo. Fèy blanch oubyen tablo ak kreyon/plim oubyen makè. Tout algorit yo ap fèt an Kreyòl Ayisyen. Mwen ankouraje w fè Algorit ou yo sou papye, yon fason pou w ka konnen ke avan w kode, se algorit ou fè. Algorit dwe moman refleksyon w ak yon tablo oubyen papye.

Part #1 - Kòmanse ak grafik lojigram

1.- Kisa epi poukisa Algorit ?
2.- Deklarasyon non done
3.- Enstansye ak Enstriksyon
4.- Antre ak Afiche
5.- Kondisyon ak bouk
6.- Yon lojigram konplè
PW #1.- Sikwi modpas
QUIZ: #67E3793170

Part #2 - Nosyon bazik ak Algorit

7.- Li ak ekri non done
8.- Estrikti altènatif
9.- Chwa miltip ak "selon...finalman"
10.- Makonnen kondisyon
11.- Kèk ekzanp konkrè
PW #2.- Sifas ak perimèt rektang
PW #3.- Rezilta bakaloreya
QUIZ: #0D1CB90AE9

Part #3 - Nosyon fondamantal ak Algorit

12.- Repetisyon enstriksyon
13.- Fonksyon
14.- Tablo
15.- Tablo plizyè dimansyon
16.- Yon ekzanp konplè
17.- Migre algorit nan langaj pwogramasyon
PW #4.- Faktoryèl
PW #5.- Kalkilatris TCA
PW #6.- Triyaj
QUIZ: #52ABEC2449

Certification


's avatar

by Lub Lorry Lamysere on Jul. 24, 2019

Software Developer | Entrepreneur