Sèlman pou HTG 850💸 - Aprann kreye sitwèb ak Django . Rezève plas ou... Learn more.

Aprann ak metrize konsèp algorit

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode a. Nan plis ka, yon pwogramè ale sou papye li fè algorit sa l pral fè a (Nan lang moun ka konprann paske algorit gen senta…

Tags : Programming, Algorithm
Course Reading Duration : 1 hours 25 min
Session lasts : 28 days
Views : 3924
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: Free
Enroll
About the course
Haitian Creole

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode a. Nan plis ka, yon pwogramè ale sou papye li fè algorit sa l pral fè a (Nan lang moun ka konprann paske algorit gen sentaks pwòp a li menm), lè l fini, li kòmanse kode li nan langaj machin.

What you will learn

Avèk kou sa, ou pral konnen sentaks bazik pou w esplike yon machin kòman l dwe rezoud yon pwòblem nan plas ou. Ou pral kapab di l kòman l dwe pwosede. Kou sa pral ede w fòmalize rezònman w byen

Skills you will acquire
  • Nosyon baz pou algorit
  • Tout tip done yo ak lyen ki gen ak machin nan.
  • Nome ak enstansye varyab
  • Esktrikti fondamantal nan algorit
  • Kondisyon
  • Entwodwi algorit nan yon langaj pwogramasyon
Course requirements

Omwen gen yon laptòp pou w sèvi ak lojisyèl yo. Fèy blanch oubyen tablo ak kreyon/plim oubyen makè. Tout algorit yo ap fèt an Kreyòl Ayisyen. Mwen ankouraje w fè Algorit ou yo sou papye, yon fason pou w ka konnen ke avan w kode, se algorit ou fè. Algorit dwe moman refleksyon w ak yon tablo oubyen papye.

Part #1 - Kòmanse Ak Grafik Lojigram
1.- Kisa epi poukisa Algorit ? 4 min 51 sec
2.- Deklarasyon non done 2 min 48 sec
3.- Enstansye ak Enstriksyon 2 min 15 sec
4.- Antre ak Afiche 2 min 5 sec
5.- Kondisyon ak bouk 2 min
6.- Yon lojigram konplè 2 min 39 sec
PW #1.- Sikwi modpas 1 min 3 sec
QUIZ: #67E3793170
Part #2 - Nosyon Bazik Ak Algorit
7.- Li ak ekri non done 3 min 23 sec
8.- Estrikti altènatif 3 min 39 sec
9.- Chwa miltip ak "selon...finalman" 4 min 17 sec
10.- Makonnen kondisyon 5 min 9 sec
11.- Kèk ekzanp konkrè 6 min 13 sec
PW #2.- Sifas ak perimèt rektang 1 min 22 sec
PW #3.- Rezilta bakaloreya 1 min 29 sec
QUIZ: #0D1CB90AE9
Part #3 - Nosyon Fondamantal Ak Algorit
12.- Repetisyon enstriksyon 5 min 34 sec
13.- Fonksyon 7 min 20 sec
14.- Tablo 5 min 11 sec
15.- Tablo plizyè dimansyon 5 min 47 sec
16.- Yon ekzanp konplè 6 min 16 sec
17.- Migre algorit nan langaj pwogramasyon 7 min 32 sec
PW #4.- Faktoryèl 1 min 55 sec
PW #5.- Kalkilatris TCA 1 min 18 sec
PW #6.- Triyaj 1 min 31 sec
QUIZ: #52ABEC2449

Certification