Fason pi bon mache pou w kreye yon sit wèb, se devlope l pou kont ou. Men fè yon ti tann "Mwen pa konn kode non", se sa wap di tèt ou la nan moman an. Ben, pa gen danje, metye sa egziste epi chaje yon bann moun fou ki ka fè sa pou ou, moun fou sa yo renmen sa yap fè, mwen konte pami moun fou sa yo tou. O wi! mwen se yon devlopè lojisyèl epi m se yon moun fou.

Men avan w kontakte youn nan moun fou sa yo, konnen ke gen anpil zouti ki ka pèmèt ou devlope pwòp sit wèb ou san w pa konn kode tankou Joomla, WordPress, Wix akanpil lòt. Si w gen yon ti kal tan pou w aprann lojisyèl sa yo, ou ka genyen pwòp sit wèb byen rapid, sa ap koute w sèlman pri ebèjeman ak non domèn nan, sa nou ka rele nan yon langaj pi familye: Yon vye bout kay ak yon adrès.

Si w pa gen tan oubyen ou gen lòt kontrent ki anpeche w, pi bon fason an se kontakte yon devlopè sit wèb. Kite m esplike w konbyen sa ka koute w pou w gen sit entènèt sa:

PWOSESIS INIVÈSÈL YO

Gen kèk pwosesis inivèsèl ki ka kontribiye nan evalye pri yon sit wèb

1.Tip sit wèb la. Yon senp blòg pi fasil pou konfigire ke yon boutik an liy. Yon sit wèb pou yon ti antrepriz ka gen mwens paj ke yon sit wèb yon gran antrepriz.

  1. Domèn ak ebèjman.

Li se yon sèvè ak yon domèn sou sit entènèt, tankou jan m te eksplike a, ki se tankou yon vye bout kay ak yon adrès.

  1. Teknoloji baz yo Tout sit wèb alimante avèk yon tip lojisyèl nan aryè plan. Li kapab kèk fichye HTML oswa PHP, oswa yon sistèm administrasyon kontni tankou Wix oswa lòt. Selon chwa w, Pri a ap varye.

  2. Eleman yo Ou ka bezwen plòg-in, aplikasyon, oswa sèvis twazyèm-pati, ke kèk landan yo ka koute ou lajan.

  3. konfigirasyon / konsepsyon / devlopman Kreye yon sit entènèt se pa sèlman konn tout sa w bezwen yo, yo bezwen asanble tou. Ankò mwen ap di w, ou ka fè li pou kont ou, oswa anboche yon devlopè pou fè li. Si ou anboche yon moun ou pral gen pou peye pou li.

  4. Antretyen Li pa ase pou w jis kreye yon sit entènèt, ou dwe tou kenbe li vivan, otreman li ap mouri (lol), men se vre wi, teknoloji yo nan mitan nou epi yo pap sispann kontinye fè pwogrè. Avèk yon pwogresyon rapid, devlopè yo ap metrize nouvo teknoloji sa yo, kidonk wap gen pou peye pou antretyen sa yo.

JANW GADE SIT WÈB LA PA DEFINI FONKSYONALITE KI AP LADAN YO

E kounye a, an tèm de karakteristik, pri a ka varye anpil. Kite m poze ou yon kesyon senp, nan 2 sit sa yo, kisa ou panse ki pi chè? Sit A oswa Sit B?

enter image description here

Men, si mwen di ou ke premye sit la ka koute ant 1000 a 5000 dola ameriken epi lòt la gratis ti cheri sou wix.com. Premye sit wèb la pa reflete sa ki fèt nan aryè plan, epi dezyèm la se jis yon pòtay ki reflete yon bagay tankou yon atik, yon blòg, oswa yon lòt bagay senp. Mwen pa di ke dezyèm lan pa gen karakteristik nan aryè plan.

Pa jije yon sit sou jan w gade li, jan w gade li reprezante sèlman yon gout dlo nan tout travay ki gen pou fèt.

DEVLOPÈ YO KA GIDE W

Aprè eksperyans nan devlope plizyè aplikasyon pou konpayi an Ayiti e aletranje, mwen fè e mwen wè anpil bagay. Men bagay la - Li vrèman difisil pou w di konbyen yon sit entènèt ka koute nan jis gade konsepsyon an.

Dèske mwen eksperimante anpil lojisyèl, langaj pwogramasyon ak zouti pou kreye sit wèb, mwen gen yon opinyon ki fò nan:

  • Sa ki vo lajan w lan, ak sa ki pa vo l.
  • Sou kisa w dwe konsantre w ak sa w pa dwe okipe.
  • Sa ki konte ak sa ki pa konte.

Se pou sa mwen ka di w ke valè yon devlopè depase yon senp konsepsyon sit entènèt ke ou ta vle konstwi. Eksperyans yo, konpetans teknik yo ak konesans apwofondi nan bagay yo kapab ede w.

Poukisa? Jis pou w evite ke kliyan peye yon sèvis pi chè ke sa li vo oubyen devlopè a chaje yon kliyan nan yon pri ki ba pou yon sit wèb ke li pral gen obligasyon devlope jiska finalite li.

GWO REPONS LAN

Konbyen yon sit wèb ta dwe koute w? Mwen panse li fè tan pou m reponn kesyon sa, repons lan ka fè w desi wi, paske pa gen yon pri fiks, tout bagay la depann de fonksyonalite ke w vle yo. Chak fonksyonalite mande yon bann teknik, algorit ak anpil tan. Si w ap chache yon tablo pri pou tout sa ki gen pou wè ak devlope yon sit entènèt, gen anpil zouti sou entèn󠂎èt la ki ka ede w. Pou ou menm ki vle sèvis an Ayiti, men yon gid definitif pou ede w nan Web development Calculator